برگزاری همايش ايمنی و پيشگيری از سوانح در يزد
همايش ايمنی و پيشگيری از سوانح در اداره کل راه آهن یزد برگزار شد.مديركل ايمنی ونظارت برشبكه راه آهن ج.ا.ا، ضمن خير مقدم به مسائل ايمنی پرداخت وگفت: مقوله ايمنی در بحث حمل ونقل از درجه بالايی برخوردار می باشد وهمه مشاغل در راه آهن مهم وبه هم پيوسته اند و شغل لكوموتيورانی نيز از جايگاه حساسی برخوردار می باشد.

خراسانی تصريح كرد، نقش وبررسی خطای عوامل انسانی در بوجود آمدن حادثه از ديگر مباحثی مي باشد كه براساس ماده قانون های ايمنی و حوادث ناشی از آن بايد به صفر رسانده شود كه خدای ناخواسته موجب تلفات جانی و خسارات مالی خواهد شد.

داودی از كاهش ۱۰۰درصد سوانح ريلی طی مدت سال جاری خبر داد وگفت: علی رغم افزايش ۲۱درصد تناژ بارگيری ، تردد روزانه ۱۵۰رام قطار در محور اداره كل، بهسازی و بازسازی خطوط و همچنين احداث پروژه احداث خط دوم در كنار خط گرم شاهد كاهش ۱۰۰درصد سوانح ريلی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بوده ايم.

مديركل راه آهن يزد تصريح كرد: با همت همه همكاران در بخش های مختلف بايد تلاش شود حمل ونقلی روان وبه دور از حاشيه داشته باشيم وايمنی در سرلوحه كارها قرار گيرد و برگزاری چنين همايش هايی به بالابردن سطح آگاهی، افزايش مهارت ها وانضباط واطلاعات كاری به توان پرسنل كمک خواهد نمود.

وی در ادامه افزود، همايش ايمنی وپيشگيری از سوانح اولين جلسه ای است كه پس از انتصاب اينجانب در آن شركت می كنم واميدوارم با تلاش وپشتكار در كناريكديگر بتوانيم چرخ های اقتصادی كشور به گردش درآوريم وبه آن رونق بخشيم.

twitter facebook youtube telegram
مهندسی حریق
۲۲ خرداد ۱۳۹۵