اولین همایش ملی مدیریت HSE در حوزه شهروندی با محوریت اصناف

photo_2016-07-13_12-50-56

photo_2016-07-13_12-34-46

مصاحبه با مهندس بزرگ زاد، مدیرعامل سازمان آتش نشانی اصفهان – قبل از سخنرانی در اولین همایش ملی مدیریت HSE در حوزه شهروندی با محوریت اصناف

photo_2016-07-13_12-34-50

هم اکنون، سخنرانی آتش پاد بزرگزاد در خصوص ایمنی صنوف:

ارتقای ایمنی شهری اصفهان برمبنای مدیریت ریسک است و نه مدیریت بحران. مسوول مشکلات یک نفر نیست، بلکه مجموعه ای از افراد هستند. ایشان در ابتدا فیلمی به نمایش گذاشت از لحظه وقوع انفجار حین حضور آتش نشانان در عملیات. سپس به موضوع مدیریت بحران و ریسک اشاره و صحبتهایشان را ادامه دادند. آنقدر سخنرانی مهندس بزرگزاد جذاب بود که وقتی بدلیل زمان کوتاه سمینار در خلال صحبتهای ایشان مجری رویداد زمان کوتاه برای ادامه بحث را به ایشان یادآوری کردند، مهندس بزرگزاد از حاضرین پرسیدند من ادامه بدهم؟ همه حضار با تشویق فراوان به ادامه سخنرانی وی رای دادند.

photo_2016-07-13_12-51-08

بدلیل زمان کوتاه سمینار در خلال صحبتهای ایشان مجری رویداد زمان کوتاه برای ادامه بحث را به ایشان یادآوری کردند، آتش پاد بزرگزاد از حاضرین پرسیدند من ادامه بدهم؟ همه حضار با تشویق فراوان به ادامه سخنرانی وی رای دادند.

photo_2016-07-13_14-15-1f4

آتش پاد با طرح سوال اینکه کدام یک از مفاد قانون مجمع امور صنفی بر ایمنی تاکید دارد، حاضرین را به چالش کشیدند و سپس کتاب ایمنی اصناف منتشره توسط سازمان را پرزنت نمودندکه با تشویق مجدد حضار مواجه شد.

twitter facebook youtube telegram
مهندسی حریق
۲۳ تیر ۱۳۹۵