تکامی صندلی ها مملو از میهمانان است.

سالن کوچک و مدعوین بیش از حد انتظار آمده اند.

twitter facebook youtube telegram
حفاظت از حریق
۳ مرداد ۱۳۹۵