به گزارش ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق، فصلنامه حریق صنعتی(Industrial Fire Journal)، پاییز ۲۰۱۶ منتشر شد. می توانید این فصلنامه را بصورت مستقیم و رایگان دریافت کنید.

دانلود “فصلنامه حریق صنعتی، پاییز ۲۰۱۶” IFJ_Q3_2016_iransafetytrade.pdf – Downloaded 118 times – 12 MB

twitter facebook youtube telegram
مهندسی حریق
۳ آذر ۱۳۹۵