فرماندهي، هماهنگي و ارتباطات در مانور دو سالانه طرح اضطراری فرودگاه مشهد

به گزارش ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق، در انجام این مانور عملیاتی که هم‌اکنون(چهارشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۵) در فرودگاه بین‌ المللی شهید هاشمی‌ نژاد مشهد در حال برگزاری است، ۳ اصل فرماندهی، هماهنگی و ارتباطات از مهم‌ ترین مقوله‌ های اجرایی آن هستند که با دقت عمل بالا، رعایت سلسله مراتب و اقدام سریع سرلوحه تیم‌ های عملیاتی قرار گرفته است. اجرای دقیق سناریو و الزام به رعایت کلیه قوانین، ازجمله مولفه‌ های انجام موفقیت‌ آمیز مانور هستند و تمرین متعهدانه در شرایط مانور، منجر به افزایش کارآیی سازمان‌ های درگیر برای سرویس‌ دهی مطلوب در عملیات امداد و نجات در مواجهه با شرایط بحرانی و حوادث و سوانح خواهد شد.

twitter facebook youtube telegram
مهندسی حریق
۲۵ آذر ۱۳۹۵