سیستم اعلام حریق EM54

به گزارش ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق، استاندارد EN54 Part 13 یک شاخص واقعی عملکرد سیستم اعلام حریق است ولی در بسیاری از موارد به خوبی شناخته نشده و گاهی به طور نادرست از آن تعبیر شده است.

به منظور اطمینان از این‌ که همه بتوانند عملکرد سیستم اعلام حریق خود را بررسی نمایند، Advanced، (یکی از اولین شرکت‌ها که در اروپا به Part 13 نائل گردید)

یک اینفوگرافیک جدید فراهم نموده و موارد مرتبط با Part 13 را که شما باید از آن‌ها اطلاع داشته باشید، شرح داده است. مطابق این پیشنهاد، EN54-13 یک استاندارد اروپایی است که موارد زیر را تضمین می‌نماید:

  • عملکرد بهینه سیستم اعلام حریق در همه شرایط
  • محافظت مناسب از افراد در یک وضعیت حریق واقعی
  • آسودگی خاطر کامل برای تولیدکنندگان، نصاب‌ها و کاربران نهایی

این استاندارد شامل آزمایش‌های دقیق مراجع معتبر جهانی است که عملکرد مناسب اجزایی که بعنوان یک سیستم واحد یکپارچه‌ سازی می‌شوند را تایید می‌نماید.

در حال حاضر EN54-13 در بسیاری از کشورهای اروپایی الزامی می‌باشد، ولی حتی در کشورهایی که این الزام وجود ندارد، نشانه عملکرد و پایایی سیستم محسوب می‌شود.

اما می پردازیم که سیستم اعلام حریق چیست؟

آتش سوزی یکی از خطر سازترین پدیدههایی است که روی میدهد و زیانهای جانی و مالی به بار می آورد. یکی از وظایف مسئولان بخشهای صنعتی، خدماتی مقابله با آتش سوزی و جلوگیری از گسترش دامنه آتش است.

وظیفه طراحان ساختمانها این است که در طراحی ساختمانها خطرات ناشی از آتش سوزی را به حداقل برسانند و زمینه اقدامات لازم ایمنی را در صورت بروز آتش سوزی، فراهم سازند.

دقایق اولیه شروع آتش دارای اهمیت زیاد و حیاتی میباشد، اما عوامل ایجاد حریق بسیار متنوع بوده و همچنین در تمامی ساعات شبانه روز امکان بروز آن میرود، لذا امروزه سیستمهایی ایجاد گردیده است که میتواند در لحظات ابتدایی آتش سوزی آن را شناسایی کرده و مراتب را به یک مرکز کنترل ارسال نموده و از آن طریق فورا،

توسط آژیر، به ساکنین اعلام کند و یا با تلفن به مراکز آتش نشانی خبر دهد. بعضی از سیستمها در صورت لزوم (برای مکانهای حساس) میتوانند بطور اتوماتیک حریق را خاموش کنند.

وسایل خبر دهنده در سیستم اعلام حریق مانند آژیرها، زنگها، بوقها، لامپها میباشند که در صورت بروز حریق و شناسایی آن توسط مرکز کنترل، فرمان گرفته و ساکنین یا افراد داخل ساختمان را مطلع میسازند.

twitter facebook youtube telegram
مهندسی حریق
۲۹ آذر ۱۳۹۵