سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت منتقل شد

نمایندگان مجل، در مصوبه ای مقرر کردند که سازمان بیمه سلامت از وزارت کار منتزع شده و توسط وزارت بهداشت اداره خواهد شد.

به گزارش ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق، نمایندگان مجلس در جلسه ای علنی در صبح روز چهارشنبه در جریان بررسی ماده ۸۷ لایحه برنامه ششم مربوط به نظام صلامت با پیشنهاد کمیسیون بهداشت و درمان موافقت کردند.

عضو کمیسیون بهداشت و عضو هیئت رئیسه مجلس این پیشنهاد را مطرح کردند و نمایندگان با ۱۳۰ رای موافق از مجموع ۲۴۳ رای این پیشنهاد به ماده ۸۷ الحاق شد.

طبق این مصوبه از زمان ابلاغ این قانون سازمان بیمه سلامت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حفظ شخصیت حقوقی و استقلال مالی بر اساس اساسنامه ای که به تصویت هیئت وزیران می رسد وابسه به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اداره می شود. اساسنامه این سازمان به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویت هیئت وزیران خواهد رسید.

twitter facebook youtube telegram
مهندسی حریق
۱۵ دی ۱۳۹۵