ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق شماره 31

ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق شماره ۳۱

در این شماره از مهندسی حریق می خوانید:

 • بررسی فناوری های جدید در حوزه CBRN
 • پیاده سازی مدل PSM
 • پس از رخداد حریق در وسایل نقلیه
 • CELA و Ziegler برای پلتفرم های جدید
 • نظارت بیشتر، ایمنی بالاتر Darager PSS Merlin
 • عملکرد بهینه و متعادل محصولات هولماترو
 • بررسی ماهیت فیزیکی حریق های مقیاس بزرگ، بخش ۲
 • ایمنی کانتینری
 • حریق مترو و تهدید کلانشهرها
 • عملکرد رنگ های متورم شونده در حالت های مختلف حریق
 • تحلیل مقایسه ای حریق برج سلمان مشهد و برج Joelma برزیل
 • ارزیابی بازار ایمنی حریق GCC
 • جستاری بر سیستم های کنترل دود
 • معرفی مدرسین مشاورین و کارشناسان ایمنی

Download “ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق شماره ۳۱” ifpemagazine31.pdf – 160 بار دانلود شده است – 16 MB

دریافت مجله

twitter facebook youtube telegram
مهندسی حریق
۱ اردیبهشت ۱۳۹۶