پیشنهادات جدید BSEE برای تقویت فرهنگ ایمنی در صنایع نفت و گاز فراساحلی

به گزارش مجله حریق و نجات(ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق)، انجمن تحقیقات حمل‌ و نقل، بعنوان بخشی از آکادمی‌ های ملی علوم، مهندسی و پزشکی آمریکا، گزارشی از توصیه‌ های راهبردی برای تقویت و حفظ فرهنگ ایمنی در صنایع نفت و گاز فراساحل ارائه کرد. تقویت فرهنگ ایمنی کار در فراساحل توسط کمیته‌ای متشکل از نمایندگان کمیته فرهنگ ایمنی صنایع نفت و گاز فراساحلی، انجمن تحقیقات دریایی Marine Board و انجمن ادغام دستگاه‌ های انسانی بخش رفتار انسانی، علوم اجتماعی و آموزش ارائه شد.

پیشنهادات جدید BSEE برای تقویت فرهنگ ایمنی در صنایع نفت و گاز فراساحلی

این کمیته تعریف فرهنگ ایمنی ارائه‌ شده توسط آژانس اجرایی ایمنی و محیط‌ زیست Bureau of Safety and Environmental Enforcement (BSEE) را بدین صورت تائید نمود: “ارزش‌ های اصلی و رفتارهای یک سازمان که بازتاب تعهد انجام کسب‌ و کار به شیوه‌ ای است که از مردم و محیط‌ زیست حفاظت کند.”

پیشنهادات جدید BSEE برای تقویت فرهنگ ایمنی در صنایع نفت و گاز فراساحلی

پیشنهادات جدید BSEE برای تقویت فرهنگ ایمنی در صنایع نفت و گاز فراساحلی

در مهندسی حریق می خوانید:

مطابق خط‌مشی BSEE ، چندین عنصر ضروری یک فرهنگ ایمنی موفق، شامل تعهد مدیریت به ارزش‌ ها و اقدامات ایمنی، انجام کار با احترام به محیط‌ زیست، پاسخگویی کارکنان، شناسایی خطرات و مدیریت ریسک و بهبود مداوم را برجسته می‌نماید. در این گزارش آمده است: تنوع محیط‌ ها و پیچیدگی‌ های کاری در فراساحل، تنظیم استانداردهای یکپارچه را دشوارتر می‌ سازد. اگرچه راهبران صنعت هنوز می‌ توانند با استفاده از ارتقاء همکاری با گروه‌های نظارتی فدرال برای توسعه راهنما برای انتظارات ایمنی از اپراتورها، پیمانکاران و پیمانکاران فرعی در راستای تغییر فرهنگ کار کنند. این کمیته همچنین نیاز به یک سازمان مستقل نظارت بر ایمنی و حفاظت از آلودگی، بدون وجود نقش جانب‌ دارانه را تشخیص داد. بعلاوه، کمیته پیشنهاد کرد که ناظرین برای اصلاح روش‌ های بازرسی، از جمله سازگاری با استاندارد سیستم‌ های مدیریت ایمنی و محیط‌ زیست توجه ویژه‌ای نمایند و داده‌ها و گزارش‌ های بازرسی و حوادث را در زمان مناسب در اختیار جامعه قرار دهند.

twitter facebook youtube telegram
مهندسی حریق
۹ خرداد ۱۳۹۶