نمایشگاه امداد و نجات و اطفاء حریق مسکو

حضور مدیر عامل سازمان آتش نشانی تهران و هیئت همراه در نمایشگاه تجهیزات نوین ایمنی و آتش نشانی و مانور امداد و نجات و اطفای حریق در مسکو

twitter facebook youtube telegram
مهندسی حریق
۲۲ خرداد ۱۳۹۶