درختانی که زیر برف کمرشان خم شد

به گزارش مجله حریق و نجات(ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق)، در پی بارش های بی سابقه برف در کشور بخصوص در پایتخت، بدلیل سنگینی برف بر روی شاخه های درختان، با سقوط بر روی خودرو ها و مسیرها مواجه شدند.

درختانی که زیر برف کمرشان خم شد

درختانی که زیر برف کمرشان خم شد

درختانی که زیر برف کمرشان خم شد

درختانی که زیر برف کمرشان خم شد

درختانی که زیر برف کمرشان خم شد

درختانی که زیر برف کمرشان خم شد

درختانی که زیر برف کمرشان خم شد

درختانی که زیر برف کمرشان خم شد

درختانی که زیر برف کمرشان خم شد

درختانی که زیر برف کمرشان خم شد

درختانی که زیر برف کمرشان خم شد

درختانی که زیر برف کمرشان خم شد

درختانی که زیر برف کمرشان خم شد

درختانی که زیر برف کمرشان خم شد

درختانی که زیر برف کمرشان خم شد

درختانی که زیر برف کمرشان خم شد

درختانی که زیر برف کمرشان خم شد

درختانی که زیر برف کمرشان خم شد

twitter facebook youtube telegram
مهندسی حریق
۸ بهمن ۱۳۹۶