رییس جدید فدراسیون بین المللی آتش نشانان

دکتر علی مجد آرا نایب رییس فدراسیون بین المللی آتش نشانان شد.

به گزارش مجله حریق و نجات(ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق)، دکتر علی مجد آرا رییس فدراسیون ورزشهای همگانی به عنوان نایب رییس فدراسیون بین المللی آتش نشانان و امدادگران منصوب شد. با توجه به برگزاری آخرین کنفرانس بین المللی فدراسیون بین المللی آتش نشانان و امدادگران در براتیسلاوا پایتخت اسلواکی ، عضویت رسمی انجمن ورزش آتش نشانان و امدادگران پذیرفته شد و علی مجدآرا رییس فدراسیون ورزشهای همگانی به عنوان نایب رییس ایرانی و نماینده فدراسیون بین المللی آتش نشانان و امدادگران معرفی شد.

twitter facebook youtube telegram
مهندسی حریق
۱۹ فروردین ۱۳۹۷