مجله مهندسی حفاظت از حریق شماره ۴۶ توسط تیم مرکز جامع تجارت ایمنی ایران منتشر شد.

امیدواریم که از مطالعه این نشریه تخصصی لذت ببرید.