اردیبهشت ۲۱, ۱۴۰۳
مطالعه شرح کوتاه و دانلود ماهنامه
در این شماره می‌خوانید:

انبارهـای سردخانه که معمولاً بــرای نگهــداری اقالمــی نظیــر مــواد دارویــی و غذایــی در دماهــای پائیــن اســتفاده میشــوند، اتاق هــا یا ساختمان‌های یخچالدار بزرگی هستند کــه برخی از آن‌ها بسیار کوچک و برخی دیگـر ظرفیـت ذخیـره هـزاران تن محصـول را دارنـد.

این فضاهــا دارای درجــه مشخصی از ریســک‌ها و خطــرات آتش‌سوزی‌اند کــه نیــاز به سیستم تشــخیص آتــش و گاز مناسب دارند.

در حیــن برگــزاری دورۀ آمــوزش پایــهای آتشنشــانی، زمــان و توجــه زیــادی صــرف مفاهیــم و تکنیک‌هــای مرتبــط بــا خنکســازی گازهــای حریــق میشــود.

با این حال، همواره آتش‌‍نشانانی که به داخل یک اتاق یــا سازۀ مسقف Compartment مملــو از دود وارد می‌شــوند، بــا خطــرات آن مواجــه خواهنــد شــد، زیــرا، احتمــال شــعلهوری دود وجــود خواهــد داشــت.

بــا اســتفاده از تکنیــک ســه بعــدی Technique 3D ، آتشنشــانان قــادر بــه خنکسـازی گازهـای دود خواهنـد بـود. در ادامـه بـه توضیـح ایـن مطلـب پرداختـه می‌شود.

 

بــرج خنک کننــده صنعتــی Tower Cooling بــر اســاس اصــل حــذف گرمــا از آب بــا تبخیــر بخــش کوچکــی از آب کــه از طریــق واحــد بــه گــردش در می‌آیــد، عمــل میکنــد.

مخلــوط شــدن آب گــرم و هــوای
خنکتــر، گرمــای نهــان تبخیــر را آزاد میکنــد و باعــث خنــک شــدن
آب میشــود.

بـا ایـن حـال برخـی مواقـع ایـن دسـتگاه‌ها بـه دالئیـل گوناگـون دچـار
حریـق میشـوند کـه در ایـن مقالـه بـه بررسـی علـت بـروز حریـق در
یکــی از ایــن برجهــا میپردازیــم..

کلیه معادن سطحی و زیرسطحی، بدالیل گوناگون ازجمله:

نوع شرایط و پهنه گسترده کاری، اختالف ارتفاع و دسترسی دشوار به همه نقاط، فاصله دور از شهر و منابع امدادی و نهایتا پروسه غیرقابل پیشبینی روزانه، می‌بایست از بالاترین ضریب ایمنی برخوردار بوده و در شرایط بروز حوادث طبیعی و انسان ساخت، توان مدیریت و مواجه درست را داشته باشند.

با حضور معادن در زمره کارگاه‌های مشمول ماده ۸۵ و ۸۶ قانون کار کشور و تدوین آئین‌نامه ایمنی معادن در سال ۱۳۹۱ این الزام، جدیدتر نیز شد.

در این بیان کوتاه، به مختصری از قوانین و ملاحظات ایمنی حریق در معادن پرداخته میشود.

جتمع‌هــای پتروشــیمی و گاز، بدلیــل ماهیــت خطرنــاک خــود، همــواره در معــرض خطــر حریــق بودهانــد و اثــرات بالقــوه اجتماعــی، سیاســی، مالــی و زیســت محیطی را در پــی دارنــد.

از آنجایــی کــه حریــق در تأسیســات پتروشــیمی یــا فرآینــد پالایــش گاز، میتوانــد باعــث افزایــش ناگهانــی درجــه حــرارت شــود، احتمــال گســترش حریـق، بسـیار زیـاد و اثـرات آن نیـز بـه مراتـب میتوانـد ویرانگرتـر، نســبت بــه حریــق در ســایر تاسیســات دیگــر باشــد.

در این مجال به توضیحی اجمالی درخصوص پوشش‌های ضدحریق در این تاسیسات پرداخته میشود.

امروزه موضوع امنیت زیرساخت‌های حیاتی، مانند: نیروگاه ها، پالایشگاه‌های نفت، مراکز داده و مکان‌های تجمع عمومی، مانند: مراکز همایش، استادیوم‌ها،تئاترها، مراکز خرید بزرگ، همچنین ساختمان های بلندمرتبه اعم از مسکونی و تجاری، در اذهان مردم اهمیت بالایی دارند، اما در درجه اول، ... 

باتری های قابل شارژ یون-لیتیومی (lithium ion batteries) به بخشی جدایی ناپذیر از زندگی ما تبدیل شد هاند. این قبیل باتری ها در اغلب وسایل الکترونیکی مثل لپتاپ و تلفن همراه استفاده می شوند و بدلیل قابلیت شارژ مجدد، طول عمر طولانی و دوام بالا، کاربرد بسیاری پیدا کرده اند.

 

ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق شماره 54
تعداد صفحات: ۸۰
فرمت فایل: PDF
زمان انتشار: فروردین۱۴۰۲